Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo công khai quy chế quản ý TSNN năm 2024

04-01-2024

Thông báo công khai quy chế quản ý TSNN năm 2024

Quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

08-09-2023

Quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Phú Tiến 06 tháng năm

07-07-2023

công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Phú Tiến 06 tháng năm

công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Phú Tiến 06 tháng năm

07-07-2023

công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Phú Tiến 06 tháng năm

Biểu đính kèm quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

07-07-2023

Biểu đính kèm quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

07-07-2023

thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

07-07-2023

quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2023

19-05-2023

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2023

Quyết định Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023

19-05-2023

Quyết định Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023

Thông báo Về việc niêm yết công khai quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023 xã Phú Tiến

19-05-2023

Thông báo Về việc niêm yết công khai quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023 xã Phú Tiến

Thông báo về việc niêm yết công khai vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023

09-05-2023

Thông báo về việc niêm yết công khai vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023

Quyết định số liệu công khai vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023

09-05-2023

Quyết định số liệu công khai vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023

Biểu công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2023

09-05-2023

Biểu công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2023

Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2022

05-04-2023

Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2022