Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm các xã số 02 huyện Định Hóa năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

15-12-2020 08:44

Ngày 10/12/2020, tại UBND xã Phú Tiến, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm các xã số 02 huyện Định Hóa năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

Năm 2020, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các xã thuộc Cụm. Tại hội nghị đã thực hiện nội dung bình xét, suy tôn đơn vị Thanh Định đạt danh hiệu : “ Lá cờ đầu”, 09 đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( 03 đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 03 đơn vị Hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thực hiện các mô hình thi đua đã được các xã trong Cụm thực hiện có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác bản vệ môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số 02 huyện Định Hóa đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất bầu xã Bình Thành làm Cụm trưởng, Cụm thi đua năm 2021./.

                                                                                                         Văn Thạo